Način poslovanja


1 Predstavljanje usluga 3D MEDIATOR doo
Sa potencijalnim klijentom (odgovornim licem u firmi klijenta) direktor/posrednik zakazuje i obavlja razgovor kako bi predočio usluge koje 3D MEDIATOR doo obavlja za svoje klijente (od savetovanja i pomoći pri proceni rizika, preko posredovanja kod ugovaranja svih vrsta osiguranja, do savetovanja i pomoći u obradi i naplati šteta) i prednosti saradnje sa 3D MEDIATOR doo. Ukoliko klijent odluči da prihvati usluge koje 3D MEDIATOR doo obavlja, pristupa se potpisivanju ovlašćenja. Postoje dve forme ovlašćenja: ovlašćenje za fizička lica i ovlašćenje za pravna lica. Ovlašćenje mora da sadrži datum i potpis klijenta, odnosno pečat i potpis ovlašćenog lica klijenta u APR-u. Formu ovlašćenja definiše klijent, uz eventualnu konsultacija sa 3D MEDIATOR doo. Ukoliko ima potrebe sklapa se Ugovor kojim se bliže definišu obaveze klijenta i 3D MEDIATOR doo.


2 Snimanje rizika
Ovlašćeno lice isped 3D MEDIATOR doo pristupa snimanju rizika, tako što pažljivo sagleda i odredi potrebe kljenta i sasluša njegove zahteve i želje vezane za vrstu osiguranja koja mu je potrebna. Ukoliko je moguće, potrebno je da posrednik 3D MEDIATOR doo izradi i odgovarajuću analizu rizika i predloži odgovarajuće pokriće. Na osnovu ustanovljenih potreba, prikupljenih podataka i informacija, izrađene analize rizika, posrednik iz 3D MEDIATOR doo savetuje klijenta koje rizike je potrebno osigurati i na koji način. Nakon prikupljanja neophodnih podataka posrednik formira obrazac za prikupljanje ponuda.


3 Prikupljanje ponuda i predstavljanje klijentu
Na osnovu prikupljenih podataka posrednik formira zahtev. Klijent može zahtevati da se ponuda šalje samo određenim društvima za osiguranje.
Posrednik analizira sve dobijene ponude, nakon čega pristupa formiranju pregleda ponuda u slobodnoj formi. Formirani pregled ponuda, posrednik prezentuje klijentu (odgovornom licu u firmi klijenta) uz obrazloženje dobijenih ponuda, u skladu sa profesionalnim kriterijumima, kako bi ugovarač osiguranja/reosiguranja ostvario svoje potrebe i zahteve. Klijent može da izabere jednu ponudu ili da traži da 3D MEDIATOR doo pregovara sa izabranim ponuđačima, sa ciljem da mu obezbedi najbolje pokriće i najpovoljnije moguće osiguranje/reosiguranje. Klijent donosi konačnu odluku da li i koju ponudu prihvata i svoju saglasnost potvrđuje potpisom.


4 Ugovaranje osiguranja
Posrednici / Administrator osiguranja i opštih poslova / obaveštava društvo za osiguranje/reosiguranje o prihvaćenoj ponudi i nameri ugovarača osiguranja/reosiguranja da zaključi ugovor o osiguranju/reosiguranju. Zatim proverava sadržinu dobijene polise osiguranja, odnosno ugovora o reosiguranju i ostale dokumentacije, a potom organizuje potrebno potpisivanje i overu dokumentacije. 3D MEDIATOR doo je dužan da pruži sve važne informacije ugovaraču osiguranja/reosiguranja pre zaključenja ugovora o osiguranju/reosiguranju. Sadržina i način pružanja tih informacija bliže je određeno u pravilniku o pružanju informacija za ugovarača osiguranja. Sva dokumentacija se čuva u arhivi preduzeća.