Glavne prednosti

3D MEDIATOR doo ima zaključene ugovore o posredovanju sa skoro svim osiguravajućim društvima koje posluju na teritoriji Republike Srbije. Naš klijent i potencijalni korisnik osiguranja može da bira sa kojim osiguravajućim društvom će zaključiti osiguranje svoje pokretne ili nepokretne imovine, odnosno kod kojeg osiguravajućeg društva može da ugovori životno osiguranje. Naša je obaveza da našem klijentu obezbedimo više ponuda od različitih osiguravajućih društava sa kojima imamo sklopljen ugovor i da uz našu profesionalnu asistenciju klijent zaključi najpovoljniju ponudu za osiguranje u njegovu korist.

Posebno izdvajamo da za naše klijente pored navedenih usluga pružamo stručnu pomoć ako do nastanka osiguranog slučaja (štete) dođe za vreme trajanja ugovora o osiguranju, kako pre tako i posle nastupanja osiguranog slučaja. Naročito vodimo računa o tome da se u utvrđenim rokovima izvrše radnje značajne za ostvarivanje, odnosno očuvanje prava iz ugovora o osiguranju, na šta smo i Zakonom o osiguranju u obavezi.

  • Zapošljava iskusne profesionalce iz oblasti osiguranja
  • Zbog mnogobrojnih klijenata poseduje autoritet kod osiguravajućih društava
  • U svakom trenutku obezbeđuje visok nivo svojih usluga
  • Klijent direktno sarađuje samo sa jednom osobom (savetnikom) po pitanju svih poslova vezanih za osiguranje
  • Raspolaže ponudama svih vodećih osiguravajućih društava, za razliku od osiguravača koji raspolaže samo sopstvenim proizvodima
  • Štedi novac, vreme i zaposlene koji su potrebni za obavljanje poslova u osiguranju
  • Obezbeđuje najpovoljnije ponude svojim klijentima
  • Preuzima na sebe svu problematiku vezanu za osiguranje
  • Sve usluge za vašu kompaniju obavlja bez naknade