Pitanja i odgovori

Šta je putno zdravstveno osiguranje?

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja pruža zaštitu i sigurnost fizičkim licima za vreme privremenog boravka u inostranstvu i garantuje pokriće eventualnih troškova u slučajevima neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili posledica nesrečnog slučaja – nezgode.

Osiguranjem je obuhvaćeno:

 • ambulantno lečenje
 • lekovi i zavoji propisani od lekara.
 • sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povreda ekstremiteta (npr. gips i zavoj) i pomagala za hodanje propisana od lekara.
 • radioterapija, termoterapija ili fototerapija i drugi slični tretmani propisani od lekara
 • RTG dijagnostika
 • bolničko lećenje osiguranika u ustanovi koja se smatra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnostičkih i terapeutskih kapaciteta, a lečenje se sprovodi po metodama koje su naučno prihvaćene i klinički testirane u toj zemlji (koristi se bolnica u mestu gde osiguranik boravi ili najbliža odgovarajuča bolnica).
 • troškovi prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara.
 • troškovi upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to medicinski neophodno i propisano od lekara.
 • operacija zbog akutnih bolesti (uključujući operaciju i troškove vezane za nju).
 • stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne zubobolje,

Kada počinje, a kada se završava putno osiguranje?

Osiguranje počinje u 0.00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, ali ne pre nego što osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plačanja premije, a prestaje u 24.00 sata (ukoliko nije ugovoreno drugo vreme) dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja.

Kada se gubi pravo na osiguravajuću zaštitu putnog osiguranja?

Ugovori zaključeni posle početka putovanja smatraće se nevažećim.

Isključene su obaveze osiguravača ako je slučaj bolesti ili ako je nesrećni slučaj nastao pre zaključenja odnosno početka važenja polise.

Šta je osiguranje od autoodgovornosti?

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost vlasnika odnosno korisnika motornih i prikljucnih vozila za štete pricinjene trecim licima što prakticno znaci da štete koje prouzrokuje vozac motornog vozila trecem licu nece platiti on, vec osiguravajuce društvo koje je izdalo polisu osiguranja.

Da li je osiguranje od autoodgovornosti obavezno?

S obzirom da je ovo osiguranje zakonom propisano kao obavezno, prilikom registracije vozila jedan od neophodnih dokumenata je i polisa osiguranja od autoodgovornosti.

Da li je osiguranjem autoodgovornosti pokrivena šteta na sopstvenom vozilu?

Polisom osiguranja od autoodgovornosti nisu pokrivene štete na sopstvenom vozilu.

Kada osiguranik kod osiguranja od autoodgovornosti gubi pravo na osiguravajuću zaštitu?

 • ako omogući da se vozilom prevoze lica na mestu koje nije predviđeno za prevoz lica;
 • ako vozilom upravlja bez propisane dozvole
 • ako je u momentu saobračajne nezgode upravljao vozilom pod uticajem alkohola, dejstvom droge ili narkotika

Da li polisa osiguranja od autoodgovornosti važi van teritorije republike srbije?

Osiguravac, na osnovu polise od autoodgovornosti, daje osiguravajuce pokrice za sve osigurane slucajeve prouzrokovane na teritoriji Republike Srbije.

Ukoliko se posebno ugovori, odnosno ukoliko se osiguraniku izda osiguravajuca isprava (zeleni karton), stice se osiguravajuce pokrice van teritorije Republike Srbije na teritoriji zemalja navedenih u ispravi.

Ako je ugovor o osiguranju od autoodgovornosti zakljucen sa vlasnikom vozila sa inostranom registracijom (granicno osiguranje), osiguravac po takvom ugovoru daje osiguravajuce pokrice samo za osigurane slucajeve prouzrokovane na teritoriji Republike Srbije.

Da li je potrebna zelena karta i ko je izdaje?

Zelena karta je dokaz o postojanju osiguranja za štete nanete trećim licima prilikom upotrebe motornog vozila u inostranstvu.

Znaći ukoliko naš državljanin svojim motornim vozilom i svojom krivicom prouzrokuje štetu u posećenoj zemlji, tu štetu neće platiti on, već posredno, domaće društvo za osiguranje koje je izdalo zelenu kartu.

Zelenu kartu izdaje društvo za osiguranje kod kojeg je zaključena polisa osiguranja od autoodgovornosti.

Pored toga, zelena karta je uslov ulaska motornim vozilom sa našim registarskim oznakama u odrdjene države, u protivnom mora se platiti «granično osiguranje» koje je u osnovi skuplje.

Šta preduzeti ukoliko se desi saobraćajna nezgoda?

Saobraćajnu nezgodu je potrebno prijaviti nadležnom organu unutrašnjih poslova (telefon 192) i sačekati uviđaj na licu mesta.

Ukoliko ste Vi pričinili štetu, savetujemo, da lice kojem je šteta pričinjena upoznate da posedujete validnu polisu od autoodgovornosti ćime ćete jasno staviti do znanja da oštečeni neće imati problema u vezi sa naplatom štete.

Da li se može naplatiti šteta prouzrokovana od neregistrovanog (neosiguranog) vozila)?

Da, ovakve štete se isplaćuju iz Garantnog fonda pri Udruženju osiguravača Srbije samo ako su prouzrokovane od vozila koja po Zakonu o osiguranju imovine i lica podležu obaveznom osiguranju od autoodgovornosti (putnička vozila. teretna, autobusi ...).

Da li se može naplatiti šteta prouzrokovana od nepoznatog vozila?

U ovim slučajevima se iz Garantnog fonda pri Udruženju osiguravača Srbije isplaćuju samo nematerijalne štete (smrt, povrede tela, narušavanje zdravlja i dr.).

Šta je evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?

Standardni obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju malih šteta, odnosno manjih saobraćajnih nezgoda (gde nema povređenih i poginulih, a materijalna šteta je manja od 500 evra).  ovim izveštajem se pojednostavljuje procedura prijave štetnog događaja i dobijanja odgovarajuće odštete.

Za vreme upotrebe motornog vozila u saobraćaju, vozač je dužan da u vozilu ima obrazac  '' Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi '' i da ga predoči na zahtev ovlaščenog službenog lica.

Postavite pitanje

Pupunite svoje podatke u datoj formi, i pitajte nas sve što Vas zanima, a mi ćemo se potruditi da Vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku